KIDUNG KABUNGAHAN

Gereja Kristen Pasundan (GKP), 2004

 

Sundanese

rudyctís gospel midi

Free to use, not for commercial purpose

Do not change the midi arrangement.

And lastly, do not change the file name that tells the key,

date prepared and identifies the midi arranger)

 

 

††††††††††††††††††††††† ††††††† Best played with VanBasco midi player. †††††††††††††††††††††

To download, right click then save;to listen, click on Song title

 

 

KKB001_Geus Datang Deui Ahad

KKB002_Eh, Kristen, Geura Muji

KKB003_Estu Agem Berkah Dinten Ahad

KKB004_Suci, Suci, Suci

KKB005_Urang Kumpul

KKB006_Urang Pada Museurkeun Hate

KKB007_Abdi Nganjungkeun Pikir

KKB008_Haleluya, Puji Allah

KKB009_Haturkeun Hormat Ka Allah

KKB010_Haleluya, Maneh Nyawa

KKB011_Haleluya Puji

KKB012_Mulyakeun Allah Pangeran

KKB013_Nun, Gusti Abdi Sadaya

KKB014_Nun, Panuyun Nu Di Manggung

KKB015_Pangeran Teh Allah Tunggal

KKB016_Eh Kristen Geura Maruji

KKB017_Sim Abdi Nyanggakeun Nuhun

KKB018_Abdi Henteu Sanggem Sorangan

KKB019_Abdi Teh Ulah Dilarung

KKB020_Gusti Yesus Nu Asih

KKB021_Nun, Yesus Anu Tuhu

KKB022_Allah Langkung Kawasa

KKB023_Gusti Teh Pangangon

KKB024_Hate, Beungeun Biwir

KKB025_Hate Teu Weleh Heran

KKB026_Welas Asih Gusti (Jabur 63)

KKB027_Putra Raja

KKB028a_Puji Syukur

KKB028b_Puji Syukur Ka Allah Rama

KKB029a_Haturkeun Puji Ka Pangeran

KKB029b_Haturkeun Puji Ka Pangeran

KKB030_Nun Gusti Pangeran

KKB031_Kawasa Anak Domba

KKB032_Abdi Sadaya Bagja Di GKP

KKB033_Duh Yesus Nu Agung

KKB034_Allah Suci, Maha Mulya

KKB035_Cape Taya Kakuatan

KKB036_Mun Teu Boga Karendahan

KKB037_Nun-Gusti Nu Mulia

KKB038_Nun Gusti Nu Sipat Murah

KKB039_Sim Abdi Hayang Pisan

KKB040_Sok Sanaos Abdi Ngartos

KKB041_Di Dunya Ieu Sok Poek Hate

KKB042_Na Saha Nu Tagen Neuteup Pameunteuna

KKB043a_Nun, Ama Mugi Ngampura

KKB043b_Nun, Ama Mugi Ngahampunten

KKB044_Gusti Di Salib Jalaran Abdi

KKB045_Yesus Nampi Nu Dosa

KKB046_Yesus Ngahampunten Dosa

KKB047_Estu Matak Bungah Hati

KKB048_Gusti Yesus Juru Slamet

KKB049_Ka Gusti Allah Suci

KKB050_Karana Sakitu Miasihna Allah

KKB051_Kaasihan Gusti Yesus

KKB052_Nya Ageng Pisan Kaasihan Gusti

KKB053_Nugraha Anu Ajaib

KKB054_Sim Abdi Ngaturkeun Piju

KKB055_Tina Borogod Matak Tiwas

KKB056_Hate Abdi Parantor Sayagi

KKB057_Estu Kitab Suci Mulya

KKB058_Kitab Suci Pangandika Ti Allah

KKB059_Mangga Linggih

KKB060_Sabda Gusti Sapertos Damar

KKB061_Kamulyaan Dihaturkeun

KKB062_Abdi Percaya Ka Allah Rama Nu Langkung

KKB063_Abdi Percaya Ka Allah Rama, Gusti Urang

KKB064_Dumeh Abdi Percaya

KKB065_Dumeh Sim Abdi Peraya

KKB066_Ngan Di Gusti Yesus Bae

KKB067_Cunduk Waktu Nu Rahayu

KKB068_Paneda Pitulung Gusti

KKB069_Abdi-Abdi Ngadeuheusan

KKB070_Mun Dua Tilu Jalma Kumpul

KKB071_Mugi Abdi Tetep Anut

KKB072_Nyaketan Ka Anjeun

KKB073_Sagala Puji Ka Allah

KKB074_Upami Abdi Tanggah Ka Langit

KKB075_Waktos Abdi Ngalalana

KKB076_Urang Pada Sahate

KKB077_Abdi Jamaah Gusti Satungkebing Bumi

KKB078_Asih Taya Papadana

KKB079_Sabilulingan Nu Saiman Ngadaroa

KKB080_Sim Abdi Peryogi Gusti Yesus

KKB081_Di Lebet Gusti Urang Teh Ngahiji

KKB082_Nasehat Daud

KKB083_Nya Dina Iman Abdi Makalangan

KKB084_Pohara Matak Helokna Kawijaksanaan Allah

KKB085_Nu Geus Lungsur Ka Dunya

KKB086_Anu Harepna Ka Pangeran

KKB087_Aya Hiji Gusti Luhur Pangkatna

KKB088_Dina Cangkingan Yesus

KKB089_Di Sawarga, Di Bumi

KKB090_Ka Yesus Nya lindung

KKB091_Lamun Hate Ngandung Susah

KKB092_Sobat Nu Sae Nu Satia

KKB093_Eh, Jalma Sadunya Kabeh

KKB094_Gusti Ngadeg Saban Waktos

KKB095_Hiap Ka Dieu, Ngiring Gusti

KKB096_Jalma Dosa, Anjeun Hayang Leupas

KKB097_Masing Emut Nami Gusti

KKB098_Salamet Nu Malarat Sukma

KKB099_Ulah Geder Balad Leutik

KKB100_Abdi Hayang Anut Yesus

KKB101_Abdi Teu Terang Nu Bakal Kasorang

KKB102_Cara Uncal Hayang Banget

KKB103_Di Sawarga Ku Aheng

KKB104_Eh Nu Nyara Rek Kamana

KKB105_Hate Geura Jung Ka Luhur

KKB106_Ku Matak Resep Jeung Genah

KKB107_Na Kamana Anjeun Seja Sumalindung

KKB108_Nyengkatkeun Panon Ka Gusti

KKB109_Teu Aya Nami Nu Lian

KKB110_Pangandika

KKB111_Gusti Allah Miasih

KKB112_Sanggakeun Puji Syukur Ka Allah

KKB113_Sih Kurnia Gusti Yesus Kristus

KKB114_Haleluya Nuhun Sembah Puji

KKB115_Pambukaning Pangibadah

KKB116_Haleluya

KKB117_Haleluya

KKB118_Amin, Amin, Amin

KKB119a_Haleluya, Amin

KKB119b_Haleluya, Amin

KKB120_Natal NuMulia

KKB121_Aya Berkah Bangsa Sadaya

KKB122_Pangangon Nu Keur Ngajaraga

KKB123_Dinten Ieu Urang Sadudulur

KKB124_Ieu Dinten Anu Mulya

KKB125_Abdi Narima Kaasihan

KKB126_Abdi Teh Estu Resep

KKB127_Agung Tur Mulya

KKB128_Ari Tegal Jeung Tanah Keri

KKB129_Aya Berkah Bangsa Sadaya

KKB130_Geura Halaturkeun Wilujeng Sumping

KKB131_Geura Cacawis Maneh

KKB132_Hayu, Dulur Dulur

KKB133_Henteu Aya Deui Beja Di Dunia

KKB134_Peuting Suci Jempe Simpe

KKB135_Puji Allah, Puji Allah

KKB136_Tina Tunggul Isai

KKB137_Tuh Malaikat Nyaranyi

KKB138_Wilujeng Dinten Natal

KKB139_Kaasihan Gusti Allah

KKB140_Peuting Endah

KKB141_Natal Sumarambah Ka Sa Alam Dunya

KKB142_Natal Nugraha Pangeran

KKB143_Di Efrata Di Tempat Pangangongan

KKB144_Gusti Yesus Anu Mulya

KKB145_Na, Gusti Abdi Itu

KKB146_Nun, Allah, Abdi Tumungkul

KKB147_Nun, Ama Mugi Ngahapunten

KKB148_Nun, Gusti, Hate Bukakeun

KKB149_Sumangga Urang Tapak Tuur

KKB150_Tina Dosa Urang Gusti Suker

KKB151_Raga Kami Di Sangsara

KKB152_Duh, Gusti Nu Dipaku

KKB153_Dinten Ahad Subuh-Subuh

KKB154_Ka Putra Allah Nu Suci

KKB155_Unggul Unggul Poe Nu Unggul

KKB156_YesusGugah-GeusUnggul

KKB157_Paskah, Malaikat Maot Ngaliwat

KKB158_Gusti Yesus Mangsa Angkat

KKB159_Ngaguruh Sora Angin Ngagelebug

KKB160_Paparin Abdi Lisah Sawarga

KKB161_Nu Linggih Di Abdi

KKB162_Abdi Nguping Berkah Turun

KKB163_Geura Muji, Eh Dulur

KKB164_Nun, Ruh Nu Langkung Luhur

KKB165_Roh Suci Ti Sawarga

KKB166_Geura Sayagi

KKB167_Di Dunya Ieu Sok Poek Nya Hate

KKB168_Di Gawe Meumpeung Caang

KKB169_Di Jro Sawarga Kasusahan Taya

KKB170_Di Sakur Nagri Di Dunya

KKB171_Eh, Maneh Nu Hees Sing Geuwat Nyaring

KKB172_Hayu Urang Maraju

KKB173_Maranata, Yesus Sumping

KKB174_Ninggang Mangsa Nu Sampurna

KKB175_Nun Ama Mugi Ningali

KKB176_Nun, Ama, Anu Langkung Kurnia

KKB177_Abdi Nyanggakeun Murangkalih

KKB178_Agung Sih Kurnia Allah

KKB179_Allah Jadi Benteng Umat

KKB180_Jangji Hirup Nu Jujur

KKB181_Eh, Dulur, Gusti Nyaur

KKB182_Mangga Urang Ngalampahkeun

KKB183_Mugi Nyucikeun Pertunangan Ieu

KKB184_Gusti Berkahan Pernikahan Ieu

KKB185_Allah Ngaraksa Tanwande

KKB186_Sakur Nu Pinyorangeun

KKB187_Slamet Sobat

KKB188_Kulawarga Anu Bagja

KKB189_Ieu Anu Ayeuna Miang

KKB190_Jam Poe Bulan Jeung Taun

KKB191_Gusti Panuyun

KKB192_Urang Yasa Ngungkulan

KKB193_Di Unggal-Unggal Nagri

KKB194_Eh, Dulur Nu Kaasih

KKB195_Eh, Nyawa, Maneh Sing Reureuh

KKB196_Eh, Nyawa Sing Kukuh

KKB197_Gusti Teh Panuyun Abdi

KKB198_Ka Puncak Gunung Pek Cengkatkeun

KKB199_Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur

KKB200_Lamun Hirup Anjeun Pinuh Kasusah

KKB201_Abdi Teu Ngandelkeun Dunya

KKB202_Eh Kristen Anjeun Masing Suka

KKB203a_Bagja Jalma Anu Harepna Ka Allah

KKB203b_Bagja Jalma Anu Harepna Ka Allah

KKB204_Allah Jadi Sumber Pengharepan

KKB205_Wawarkeun Ka Sadaya

KKB206_Masih Loba Jalma Lumaku

KKB207_Panyaur Gusti Ka Urang

KKB208_Yuh Sakuriling Pare Nunggu Nu Mibuatan

KKB209_Wawarkeun Ka Sakuliah Dunya

KKB210_Hayu Urang PadaTandang

KKB211a_Murid Gusti Resep Muji

KKB211b_Murid Gusti

KKB212_Abdi Gusti Nu Dipilih

KKB213_Geura Angon

KKB214_Sim Abdi Nyanggakeun Diri Sakujur

KKB215_Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Pasundan

KKB216_Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Kristen Pasundan

KKB217_Gusti Mugi Ngaberkahan GKP

KKB218_Mugia Gusti Ngaberkahan Abdi

KKB219_Mugi Berkahan Gareja Kristen Pasundan

KKB220_Sabilulingan Taya Hiji Anu Iwal

KKB221_Mugia Gusti Tingali

KKB222_Tujuh Puluh Taun GKP

KKB223_Nagara Indonesia

KKB224_Mars Ummat Kristus Maju Ngawangun

KKB225_Dinten Ka Dinten

KKB226_Nun Allah Nu Langkung Murah

KKB227_Digawe Suhud Getol

KKB228_Nun Allah Abdi Hatur Nuhun

KKB229_Sumangga Gusti Linggih Ka Abdi

KKB230_Abdi Teh Muji Gusti Allah

KKB231_Eh Dulur Dulur Ayeuna Teh

 

 

 

Pembuat midi,

Rudy C Tarumingkeng