KIDUNG PASAMUWAN KRISTEN

Cetakan ke 1, 2001

Badan Musyawarah Gereja-Gereja Jawa (BMGJ)

 

Javanese

rudyct’s gospel midi

Free to use, not for commercial purpose

Do not change the midi arrangement.

And lastly, do not change the file name that tells the key,

date prepared and identifies the midi arranger)

 

Click on the song title:

 

KPK001 Allah Maha Kwasa

KPK002 Allah Mbabarken KwasaNya

KPK003 Gusti Allah Andel Andel Sejati

KPK004 Haleluya

KPK005 Pamuji Konjuk Gusti

KPK006 Pamuji Ing Pangibadah

KPK007 Puji Konjuk Allah

KPK008 Allah Maasih

KPK009 Pamuji Konjuk Allah Maagung

KPK010 Allahe Para Pracaya

KPK011 Sih Kawelasanipun Allah

KPK012 Yesus Sang Pangen Sejati

KPK013 Aku Duwe Pamarta

KPK014 Allah Maha Suci

KPK015 Panggunggung Mring Pangeran

KPK016 Puji Mring Allah Kang Maha Wisesa

KPK017 Pamuji Konjuk Mring Allah

KPK018 Sih Kamirahanipun Allah

KPK019 Angluhurken Allah

KPK020 Panggunggung Konjuk Mring Pangeran

KPK021 Palimirmanipun Allah

KPK022 Kasampurnanipun Gusti

KPK023 Tansah Saos Sokur Mring Gusti

KPK024 Panggunggung Konjuk Mring Gusti

KPK025 Ngabekti Mring Gusti

KPK026 Puji Panuwun

KPK027 Asmane Gusti Kula

KPK028 Sowan Mring Gusti

KPK029 Kamulyanipun Gusti

KPK030 Pujinen Hyang Makwasa

KPK031 Pinujia Allah

KPK032 Sembah Bekti Konjuk Gusti

KPK033 Sawernaning Puji

KPK034 Sung Sembah Puja

KPK035 Kamirahaning Gusti

KPK036 Gusti Rawuha

KPK037 Panggunggung Wit Sihing Gusti

KPK038 Haleluya Puji Gusti

KPK039 Kamulyaning Pangeran

KPK040 Yehuwah Allah Kula

KPK041 Nyuwen Pangapura

KPK042 Pamratobat Sing Dosa

KPK043 Nyuwun Enggaling Manah

KPK044 Gusti Nimbali Sira

KPK045 Gusti Anganti Sira

KPK046 Panelangsa

KPK047 Gusti Pangungsen Kula

KPK048 Nyuwu Suci Saestu

KPK049 Bingah Wonten Sihing Allah

KPK050 Kula Keduwung

KPK051 Gusti Pananggel Kula

KPK052 Nyuwun Suci

KPK053 Aneng Ngarsane Gusti

KPK054 Nyuwun Aksama

KPK055 Kristus Margining Pangluwaran

KPK056 Karahayone Wong Mursid

KPK057 Kang Karoban Ing Begja

KPK058 Rineksa Ing Allah Nadyan Sinatru Tyang Duraka

KPK059 Nyuwun Luwar Sing Karupekan

KPK060 Allah Pangen Kula

KPK061 Allah Yeku Pangen Satuhu

KPK062 Karahayoning Tyang Mursid

KPK063 Berkahing Allah

KPK064 Pasrah Mring Gusti

KPK065 Yesus Roti Panguripan

KPK066 Masrahaken Gesang

KPK067 Aneng Patunggilaning Gusti

KPK068 Iba Adi Tuwan Endahipun

KPK069 Kasetyaning Allah

KPK070 Lumadi Ing Gusti

KPK071 Manggul Salib

KPK072 Temen Nderek Gusti

KPK073 Mareka Mring Gusti

KPK074 Pracaya Mring Gusti

KPK075 Gusti Nimbali

KPK076 Umareka Umareka

KPK077 Ing Paprentahaning Allah

KPK078 Tinimbalan Dening Gusti

KPK079 Pracaya Lan Pashara

KPK080 Kapyarsi Gusti Nimbali

KPK081 Nderek Gusti

KPK082 Tekading Manah Kula

KPK083 Pasrah Dhateng Gusti

KPK084 Nyuwun Tuntunanipun Gusti

KPK085 Kabegjan Sejati

KPK086 Andherek Gusti

KPK087 Sumendhe Ing Gusti

KPK088 Sakehing Sumelangmu Pasrahna Marang Aku

KPK089 Pasrah

KPK090 Pashara

KPK091 Praboting Perang Rohani

KPK092 Pamuji Para Utusan

KPK093 Pangatag Ngabarake Injil

KPK094 Nyuwun Gumelaripun Kratoning Swarga

KPK095 Kratoning Swarga

KPK096 Lamun Dudu Yehuwah

KPK097 Tansah Samekta

KPK098 Panenipun Jembar

KPK099 Panyuwun Gumelaring Kraton

KPK100 Diprayitna

KPK101 Perang Rohani

KPK102 Allah Asih Mring Jagad

KPK103 Dhamparing Sih Rahmat

KPK104 Kraharjaning Tumitah

KPK105 Gesang Tresna, Tinresnan

KPK106 Kula Nedya Kadya Gusti

KPK107 Gusti Mugi Tansah Nuntun

KPK108 Gusti Mugi Ningali Mring Kula

KPK109 Katemtuaning Pracaya

KPK110 Namung Karsa Paduka

KPK111 Gusti Nuntuna Kawula

KPK112 Mugi Mberkahi Kula

KPK113 Pandonga Enjing

KPK114 Aja Semaya

KPK115 Nyuwun Ayeming Manah

KPK116 Pasrah Sumarah Mring Gusti

KPK117 Gusti Pangen Utami

KPK118 Ingsun Yehuwah Allahira

KPK119 Angger Kula Sumerep

KPK120 Kumandel Mring Allah

KPK121 Kunanthi Ing Gusti

KPK122 Dipanggah

KPK123 Gusti Pangungsenmu

KPK124 Samekta

KPK125 Pasrah Sumaraha

KPK126 Ngrangkul Salib

KPK127 Kula Tyang Pracaya

KPK128 Kabegjan Kang Sejati

KPK129 Tansah Bingah

KPK130 Allah Dados Pepadhang

KPK131 Ayem Wonten Ing Gusti

KPK132 Kabegjaning Tiang Kristen

KPK133 Rumentahing Palimirma

KPK134 Aja Adigang, Adigung, Adiguna

KPK135 Kula Sumarah Mring Allah

KPK136 Pangandel Dhumateng Allah

KPK137 Kang Langgeng Sihe Allah

KPK138 Pangandel

KPK139 Mugi Gusti Angutus Utusan

KPK140 Sang Kristus Tameng Santosa

KPK141 Gesang Dados Kidung

KPK142 Mung Kristus Juru Basuki

KPK143 Mung Tansah Pasrah Mring Gusti

KPK144 Margi Dhateng Swarga

KPK145 Nunggil Kaliyan Gusti

KPK146 Gusti Yesus Pamarta

KPK147 Pangungsen Kula

KPK148 Nyawisi Papan Mring Gusti

KPK149 Gusti Nuntun

KPK150 Kumandela, Pracayaa

KPK151 Mung Allah Maha Kawasa

KPK152 Yesus Sang Pamarta

KPK153 Gusti Yesus Kristus

KPK154 Allah Pangayomanmu

KPK155 Paseksi Sayekti

KPK156 Timbalan Dadya Duta Sembada

KPK157 Nyuwun Kalanting Ing Gusti

KPK158 Asmanya Makwasa

KPK159 Sang Kristus Maasih

KPK160 Kraton Swarga

KPK161 Tyang Kang Pracaya

KPK162 Dhuh Gusti Pepadhang Yekti

KPK163 Pitobat

KPK164 Agunging Sih Rahmat

KPK165 Jatining Katresnan

KPK166 Ora Et Labora

KPK167 Panuntuning Gusti

KPK168 Ndedonga Lan Makarya

KPK169 Sumarah Mring Allah

KPK170 Gusti Mugi Nuntun Kawula

KPK171 Utusaning Gusti

KPK172 Tansah Padha Berbungaha

KPK173 Korban Sejati

KPK174 Nulada Sang Parmata

KPK175 Tiyang Rahayu

KPK176 Kang Pinunjul Katresnan

KPK177 Gusti Yesus Ratu Adil

KPK178 Gusti Pepadhanging Jagad

KPK179 Panarima

KPK180 Ngaturaken Pisungsung

KPK181 Saosan Sokur

KPK182 Riyadin Saosan

KPK183 Pisungsung Mring Kang Maluhur

KPK184 Pisungsung Wit Kamiharaning Pangeran

KPK185 Pisungsung Konjuk Mring Allah

KPK186 Pisungsung Konjuk Mring Gusti

KPK187 Pisungsung Jiwa Raga

KPK188 Asung Pisungsung

KPK189 Sabdaning Allah

KPK190 Tyang Kang Manut  Angger Angger

KPK191 Angger Anggere Pangeran

KPK192 Undhangna Sabdeng Allah

KPK193 Mung Sawiji Kabegyan Sejati

KPK194 Sabdeng Suci

KPK195 Isining Kitab Suci

KPK196 Sabdanipun Allah

KPK197 Kembul Bujana Suci

KPK198 Pamuji Ing Bujana Suci

KPK199 Bujana Swarga

KPK200 Bujana Suci

KPK201 Timbalan Ndherek Ing Bujana

KPK202 Bujana Kang Sestu Sampurna

KPK203 Bujana Kang Suci

KPK204 Pandadar Ing Bujana

KPK205 Babtis Lare

KPK206 Baptisan Lare Alit

KPK207 Nyaosken Yoga

KPK208 Baptis Suci

KPK209 Kabingahan Wit Wonten Baptisan

KPK210 Rawuhipun Gusti

KPK211 Pamujine Maryam

KPK212 Pamujining Zakaria

KPK213 Puji Konjuk Gusti

KPK214 Timbalan Nulad Gusti

KPK215 Cahyeng Endah

KPK216 Kanca Agiyaka

KPK217 Lintang Endah

KPK218 Yesus Kristus Rawuh

KPK219 Warta Kabegjan

KPK220 Dalu Suci

KPK221 Rawuhing Ratu Tentrem Raharja

KPK222 Rawuhing Ratu Sejati

KPK223 Allah Asih Marang Jagad

KPK224 Adining Dinten  Natal

KPK225 Kang Pinilih Ing Rawuhe Gusti

KPK226 Kamulyakna

KPK227 Sang Pepadhang Sejati

KPK228 Sang Ratuning Katentreman

KPK229 Linihurna

KPK230 Kabingahan Ingkang Sejati

KPK231 Kaelokan Sayekti

KPK232 Kidung Dinten Natal

KPK233 Panyuwun Mring Gusti Ing Dinten Natal

KPK234 Allah Tumendhak Manjalma

KPK235 Sang Ratu Adil Sejati Wus Prapti

KPK236 Allah Nunggil Mring Jalmi

KPK237 Wiyosipun Gusti

KPK238 Gloria Konjuk Hyang Maha Luhur

KPK239 Rawuhing Sang Imanuel

KPK240 Pamuji Ing Dinten Natal

KPK241 Warta Basuki

KPK242 Sang Pamarta Wus Manjalma

KPK243 Rawuhing Ratu Adil

KPK244 Daluadi

KPK245 Sang Ratu Swarga Prapta

KPK246 Sangsaranipun Gusti

KPK247 Pamuji Ing Jumat Agung

KPK248 Sangsaraning Gusti

KPK249 Gusti Yesus Sinalib

KPK250 Kapotangan Kula Dhateng Gusti

KPK251 Yesus Abdining Sang Yehuwah

KPK252 Lelabetanipun Gusti

KPK253 Neng Getsemane

KPK254 Yesus Yekti Pamarta

KPK255 Sang Kristus Manungsa Sampurna

KPK256 Mandeng Yesus Kang Sinalib

KPK257 Ing Golgota

KPK258 Kemenanganing Tresna

KPK259 Rahe Gusti Panebus Yekti

KPK260 Sang Kristus Gusti

KPK261 Tinebus Babar Pisan

KPK262 Panglipur Kang Sejati

KPK263 Etuking Karahayon

KPK264 Mandeng Ing Salib

KPK265 Salibing Sang Pamarta

KPK266 Sihe Allah

KPK267 Wungunipun Gusti

KPK268 Wungnipun Gusti Panglipur Kula

KPK269 Pamarta Kula Agesang

KPK270 Gusti Sampun Wungu

KPK271 Ananging Gusti Wus Wungu

KPK272 Sang Kristus Wungu Jumeneng Ratu

KPK273 Gusti Wus Wungu

KPK274 Kaluwaran

KPK275 Punapa Dosanipun Gusti Yesus

KPK276 Yesus  Gusti Wungu Sing Pati

KPK277 Mulada Kayuning Laknat

KPK278 Gusti Netepi Janji

KPK279 Kristus Sang Parmasta, Sinalib

KPK280 Pamuji Ing Dinten Mekradipun Gusti

KPK281 Sang Kristus Sumengka

KPK282 Undhangna Sang Kristus Jumeneng Raja

KPK283 Panelangsa Ing Riyadi Mekradan

KPK284 RohSuci  Rohing Kayekten

KPK285 Panyuwun Mring Sang Roh Suci

KPK286 Pentekosta

KPK287 Panyuwun Ing Dinten Pentekosta

KPK288 Mbangun Turut Mring Sang Roh Suci

KPK289 Nyuwun Panuntuning Roh Suci

KPK290 Pamuji Wit Sang Roh Suci

KPK291 Wit Kwasaning Sang Roh Suci

KPK292 Pamuju Ing Riyadi Pentekosta

KPK293 Dhuh Roh Suci Rohing Gesang

KPK294 Kababaring Roh Suci

KPK295 Sang Roh Suci

KPK296 Krana Roh Suci

KPK297 Wit Sang Roh Suci

KPK298 Prayogining Brayat Kang Rukun

KPK299 Kabegjaning Brayat

KPK300 Karahayoning Tyang Gegriya

KPK301 Pandonga Kangge Panganten

KPK302 Tangsul Suhing Neningkahan

KPK303 Janji Panganten

KPK304 Brayat Kang Nengsemaken Sesami

KPK305 Brayat KangRaharja

KPK306 Neningkahan Kang Binerkahan Gusti

KPK307 Panganten Kang Binerkahan

KPK308 Mring Padalemaning Allah

KPK309 Dalem Pamujan

KPK310 Greja Prasasat Baita

KPK311 Adegipun Greja

KPK312 Patunggilaning Pasamuwan

KPK313 Papan Pangibadah

KPK314 Pasamuwan Kang Nyawiji

KPK315 Indonesia Negari Kula

KPK316 Pamuji Sokur Awit Kamardikan

KPK317 Indonesia Nagri Endah

KPK318 Tresna Mring Sesami

KPK319 Endahe Saduluran

KPK320 Gusti Mesthi Prapta Maranatha

KPK321 Ngantya Nagri Sampurna

KPK322 Gusti Rawuh Ngadili

KPK323 Sareh Ngantya Bujana Swarga

KPK324 Wonten Ing Swarga

KPK325 Kangen Mring Gusti

KPK326 Kori Ingkang Menga

KPK327 Panduman Kula Kamulyan Swarga

KPK328 Nagripun Gusti

KPK329 Raharjaning Tyang Setya Mring Gusti

KPK330 Pangadilan Pungkasan

KPK331 Sang Kristus Rawuh Ngadili

KPK332 Maranatha

KPK333 Gumantosing Warsa

KPK334 Pamuji Warsi Anyar

KPK335 Panyuwun Ing Warsa Enggal

KPK336 Gusti Kang Ngantri

KPK337 Kasanggeman Ing Warsa Enggal

KPK338 Warsa Enggal

KPK339 Pamuji Bebukaning Pangabekti

KPK340 Pambukaning Pangibadah

KPK341 Pamuji Bakda Winulang

KPK342 Pamuji Panutuping Pangabekti

KPK343 Purnaning Pangabekti

KPK344 Sih Rahmat

KPK345 Tentrem Raharja

 

Bogor, Indonesia – 9 September 2012

 

Midi arranger/sequencer,

Rudy C Tarumingkeng